Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

matuszczak
00:29
5018 818b 500
regen
Reposted fromvolldost volldost viajointskurwysyn jointskurwysyn
matuszczak
00:28
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit viajointskurwysyn jointskurwysyn
matuszczak
00:20
9780 26fd 500

December 04 2017

matuszczak
00:30
2400 2689
Reposted fromLane Lane viamichalkoziol michalkoziol
matuszczak
00:24



















wypierdalaj
matuszczak
00:20
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamalinowowa malinowowa
matuszczak
00:19
5174 3bcb 500
Reposted fromkaiee kaiee viamalinowowa malinowowa
matuszczak
00:18
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viamalinowowa malinowowa
matuszczak
00:17
7415 e567 500
matuszczak
00:17

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

November 28 2017

matuszczak
19:28
5562 bcdb
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialilacwine lilacwine
matuszczak
19:18
4578 06f4
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viabarock barock
matuszczak
19:18
Reposted fromapatia apatia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
19:14
3529 703f 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld

November 22 2017

matuszczak
00:27
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazapachsiana zapachsiana
matuszczak
00:26
00:24
6514 33b6
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viabarock barock
matuszczak
00:22
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianyaako nyaako
matuszczak
00:18
00:16
2400 95b2 500

Pulp Fiction

Reposted fromnickdrake nickdrake viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl